Ranní modlitby

9. 3. 2009 11:44
Rubrika: Modlitby

Jeden starý mnich ve 4.století řekl:

"Když procitneš ze spánku, ze všeho nejdřív hned otevři ústa k chvále Boží a zapěj písně a žalmy. Neboť první zaměstnání, kterým se duch ráno zabývá, zůstává a jako mlýnský kámen po celý den mele, co mu bylo předloženo, je to pšenice, nebo plevel. Proto buď vždycky první, kdo vhodí pšenici, dříve než tvůj nepřítel vhodí plevel."

(převzato z knížečky Ranní zamyšlení s Prokopem Siostrzonkem)

 


Někdy dochází slova, nepřichází myšlenky... Tak proč nesáhnout po modlitbě, kterou už se někdo někdy modlil?

Stačila půlhodina na internetu při přípravě ranní modlitby na setkání zástupců za děkanáty naší (Olomoucké) arcidiecéze a vznikl následující přehled ranních modliteb. Určitě není vyčerpávající,ale když už vznikl, tak ať slouží...


 

Nebeský otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar.

To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj Jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.

Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra.

Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá.

Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.

Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně, než na sebe.

Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně.

Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí.

Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.

A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě.  

(papež Jan XXIII.)
 

 

Za to, že mohu z lože vstát,
chci tobě Bože děkovat.
Za dnešní ráno, celý den,
buď Bůh všemohoucí veleben.
Kéž čas, kterýs mi Pane dal,
ti večer vrátím, jak sis přál.
Tvá moc mi dej svou ochranu
a sílu, k pravdě odvahu.
Chci tobě sloužit, ty to víš.
Chci každým dnem být k tobě blíž.

 

 

Ó Bože, celou tuto noc

zas chránila mě Tvoje moc.
Buď za to ctěn a veleben

a prosím Tě; i tento den,
Ty dobrý, svatý Otče můj,

mě od hříchu, smrti ochraňuj!
Myšlenky, slova, skutky své

chci obětovat ke cti Tvé.
Maria, Máti přemilá,

přimluv se za mě u Syna,
jehož nechť chválí každý hlas,

jak nyní, tak po všechen čas.

 

Tobě náležím, Pane!
Můj život má být jen díkem Tobě.
Ó, přijmi milostivě toto mé chtění
a daruj mi k němu i pro tento den pomoc Tvé síly.

 

Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby a vše, co naplní můj den a ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, z moci lásky, skrze ruce Panny Marie, ke Tvé cti a slávě, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli a milovali a za spásu duší se vytrvale a upřímně modlili.  

(římsko-katolický úřad v Prešove pro soukromou pobožnost věřících)

 

 

Děkuji ti za spánek, za nové síly, s nimiž ti dnes smím sloužit. Co na mě dnes čeká? Ty jsi se mnou a se všemi, které máš rád, které mi svěřuješ, pro které pracuji, pro které se namáhám, s nimiž spolupracuji, s nimiž se setkávám, kteří mi působí utrpení. Důvěřuji v tebe. Použij mně, aby se uskutečnilo dobro. Tento den ať patří tobě. Ukaž mi své cesty, veď mě ve své pravdě, neboť jsi zde.

 

 

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mně přinese tento den.

Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do tvé svaté vůle; každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.

Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve všem je tvá svatá vůle.

Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám, veď moje myšlenky a city.

Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl, že všechno jsi seslal ty.

Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny, abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.

Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny události v jeho průběhu.

Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.

(ranní modlitba posledních optinských starců)

 

 

Zrána vždy naivní vší naivností dítěte, 

Jež neudělá nic z toho, co nechcete,

Zrána vždy, když jsem mlád,  čistý a rosa plane,

Má duše odpočatá velebí Tě, Pane.

Své ranní hlášení ti dávám velmi rád, 

Nic zlého neměl jsem posud čas udělat,

Já, chudák upřímný, se proto stydím méně

A že se polepším, si umiňuji denně.

 

Ta nevyslovitelná ranní svěžest je

Jak saténový plášť, zářící do kraje,

Otče, kéž celý den mě tento plášť dnes chrání!

A teď, až ukončím tuto modlitbu ranní,

Znova se k hluku a lidem svým navrátím;

Kéž mezi nimi až do noci cítit smím,

Že moje duše, svěží jak záře červánková,

Je čistá a zvedá se, a zvedá stále znova!

(Louis Lefebvre)

 

 

Co na tom záleží, že budoucnost je skrytá?

Za zítřek se už modlit – to vskutku nedovedu.

Jen dnes – prosím – opatruj mé srdce.

Chraň mne a dej mi dnes své světlo.    

(sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

 

 

Ó Maria, nejsladší Matko naše a Rodičko Vtěleného Slova, klečíme zde před Tebou, když se rozbřeskl nový den, nový velký dar Boží.
Celou naši bytost vkládáme do Tvých rukou a do Tvého Srdce, všechno v nás ať je Tvoje: rozum a vůle, naše tělo i duše. Svou mateřskou láskou v nás utvářej nový život, život Tvého Ježíše.
Ó Královno nebes, podporuj i naše sebemenší skutky svým mateřským vnuknutím. Dej, aby při svaté a neposkvrněné Oběti se všechny staly čistými a Bohu milými.
Ó dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás Pán Ježíš očekává a oč ustavičně toužebně prosí Tvé Svaté Srdce!

(O. Pio, církevně schváleno biskupem ve Foggi 8. 12. 1946)

 

 

Dávám Ti, Pane, tento začínající den.

Dej, ať pomáháme těm, kteří k nám přijdou, neboť to jsi Ty, kdo přichází.

Dej, ať jsme jedno se všemi bratry a sestrami, kteří vycházejí, aby žili Tvé "ALELUJA".
Dej, ať jsme citliví, plní lásky, otevření a hotovi přijmout Tvou vůli v jakékoli formě.

Dej, ať jdeme životem s úsměvem, neboť Ty jsi život.

Dej, ať vnášíme důvěru na zem i na nebe.
Dej, ať odložíme vše, co nejsi Ty a Tvé lidské děti.

Dej, ať je naše láska jasná skrze milost Otce, Syna a Ducha Svatého.

 

Ó Bože, který jsi nám ve své lásce a slitování seslal Ježíše Krista, aby rozptýlil svým světlem všechny temnoty, ve kterých žijeme, dej mi, prosím, dobrý prospěch z jeho slov a milost kráčet v jeho stopách.

Ježíš Kristus řekl: „Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte“.
Dej mi, Bože, tu milost, abych tak nyní učinil.

Ježíš Kristus řekl: „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.“
Dej mi dnes, Bože, myslet na to, co mohu dát, a ne na to, co bych mohl dostat.

Ježíš Kristus řekl: „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.“
Dej mi, Bože, dávat, co může být dáno, aniž bych sám sobě blahopřál a aniž bych toužil po chvále nebo odměně.

Ježíš Kristus řekl: „Vcházejte těsnou branou.“
Dej mi dnes, Bože, tu milost, abych se držel úzké cesty povinnosti a čestného jednání.

Ježíš Kristus řekl: „Nesuďte.“
Dej mi dnes, Bože, tu milost, abych vyňal ze svého oka břevno dřív, než se zadívám na smítko v oku bližního.

Ježíš Kristus řekl: „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svoji duši?“
Dej mi dnes, Bože, milost žít tak, abych neztratil svoji duši i kdybych ztratil cokoli jiného.

Ježíš Kristus řekl: „Vy se modlete takto“ (a já se tak hodlám modlit): Otče náš…

 

 

A pro pousmání:

 

Můj Pane,
myslím, že na mne můžeš být pyšný. Zatím jsem dnes nezhřešil, nezaklel, neublížil živému tvoru, neměl nemravnou myšlenku ani touhu. Jsem za to velice rád.

Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi budu potřebovat velkou spoustu pomoci!

 

 

 

 

 

Zobrazeno 16056×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz